Forretningsbetingelser

Valcelli Laws forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Valcelli Law leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Fortrolighed

Valcelli Law er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget af klienten, fortroligt.

Alle medarbejdere hos Valcelli Law, er pålagt en tavshedspligt.

Salær og fakturering

Valcelli Law fastsætter salæret over for erhvervsklienter, på baggrund af medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar tidspres, mv.  

Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.


Overfor forbrugere og efter anmodning af vores øvrige klienter, afgiver vi altid inden påbegyndelse af en sag, et estimat over forventede salær, og hvad vores arbejde vil bestå af. 

Hvis det viser sig, at vores salær overstiger estimatet, vil klienten orienteres hurtigst muligt, samt angive en begrundelse herfor.


Såfremt der er tale om retssager, vil Valcelli Law altid orientere klienten om muligheden for

at ansøge om retshjælpsdækning hos klientens forsikringsselskab. Valcelli Law bistår klienten 

med at anmode om retshjælpdækning til en given retssag.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring 

Valcelli Law og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller

følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.


Valcelli law, dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af 

underleverandørere, som Valcelli Law efter aftale med klienten har overladt dele af

Opgavens løsning til. 


Valcelli Law er ansvarsforsikret af Dahlberg Assurance Agentur

under policenummer 310-0000024

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist mellem klient og Valcelli Law, er underlagt dansk ret og eventuelle tvister,

kan alene indbringes for danske domstole.


Såfremt der opstår tvist om salæret opkrævet af Valcelli Law og/eller utilfredshed med

Valcelli Laws advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærden

til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller www.advokatnævnet.dk

E-mail: law@valcelli.dk

Mobil: +45 2532 8507

Copyright © 2022 | Valcelli Law

da_DKDanish