Virksomhedsoplysninger

Valcelli Law Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 43704869
Axeltorv 6, 2. sal
1609 København
Tlf. +45 2532 8507

Valcelli Law ApS ”Valcelli Law” er organiseret som et anpartsselskab.

Valcelli Laws advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Valcelli Law er ansvarsforsikret hos Dalberg Assurance Agentur under policenummer 310-0000024. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, som Valcelli Law udøver.

Valcelli Law har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank med følgende kontooplysninger: 

Kontonummer: 0254006
Registreringsnummer: 5317
IBAN-kontonummer: DK9653170000254006
SWIFT-adresse: ALBADKKK

 

Tilsyn

Advokaterne hos Valcelli Law er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Derudover er Valcelli Law omfattet af de advokatetiske regler.

I tilfælde af en tvist om salær eller Valcelli Laws advokaters adfærd, kan den klageberettigede, klage til Advokatnævnet (www.advokatsamfundet.dk) Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

Kontakt

Valcelli Law Advokatanpartsselskab

1906 København V
Mobil: +45 2532 8507.
E-mail: law@valcelli.dk

Vi har ingen åbnings- eller lukketider, og du er altid velkommen til at ringe eller sende en mail.

 

Foretningsbetingelser

Valcelli Law forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser,
som Valcelli Law leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

 

Fortrolighed 

Valcelli Law er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget af klienten, fortroligt. Alle medarbejdere hos Valcelli Law, er pålagt en tavshedspligt.

 

Salær og fakturering

Valcelli Law fastsætter salæret over for erhvervsklienter, på baggrund af medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar tidspres, mv. Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

Overfor forbrugere og efter anmodning af vores øvrige klienter afgiver vi altid inden påbegyndelse af en sag et estimat over vores forventede salær, og hvad vores arbejde vil bestå i. Hvis det viser sig, at vores salær overstiger estimatet, vil klienten orienteres hurtigst muligt, samt angive en begrundelse herfor. 

Såfremt der er tale om retssager, vil Valcelli Law altid orientere klienten om muligheden for at ansøge om retshjælpsdækning hos klientens forsikringsselskab. Valcelli Law bistår klienten med at anmode om retshjælpsdækning til en given retssag. 

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Valcelli Law dets partnere og medarbejder er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Valcelli Law og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Valcelli Law efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Valcelli Law er ansvarsforsikret hos Dalberg Assurance Agentur
under policenummer.: 310-0000024. 

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og Valcelli Law, er underlagt dansk ret og eventuelle tvister, kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt der opstår tvist om salæret, opkrævet af Valcelli Law og/ eller utilfredshed med Valcelli Law advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/ eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller www.advokatnævnet.dk 

E-mail: law@valcelli.dk

Mobil: +45 2532 8507

Copyright © 2022 | Valcelli Law

da_DKDanish