Persondatapolitik

Denne databeskyttelsespolitik er gældende for Valcelli Law ApS ”Valcelli Law” og vi beskytter de personoplysninger, som vi behandler.

Valcelli Law er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.  

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og opbevarer persondata som led i udøvelse af advokatrådgivning til klienter.

Vi behandler og opbevarer kun oplysningerne med henblik på følgende formål: 

  • Når vi registrerer dig som kontaktperson eller klient i vores sagssystem, til brug for løbende korrespondance og/ eller fakturering.
  • Når vi er forpligtede til at indhente oplysninger i henhold til Hvidvaskloven.
  • Når vi skal bruge oplysningerne til at få et overblik over sagens faktum, og dermed skabe det bedst mulige grundlag for at bistå og rådgive dig juridisk.
 
 

REGISTREREDE PERSONOPLYSNINGER

Valcelli Law opbevarer og behandler følgende personoplysninger:

  • Identifikationsoplysninger, som bl.a.: navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer, e-mail, pasnummer, formueforhold, forsikringsforhold, mv.

Vi registrerer, indsamler og behandler ikke følsomme personoplysninger som eksempelvis race, religion, politiske overbevisning, helbredsmæssige oplysninger, mv. 

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi videregiver kun personoplysninger som led i sagsbehandling, såfremt der er et sagligt og legitimt formål hermed. Videregivelse af oplysninger kan ske i forbindelse med information til modparter eller samarbejdspartnere på sagerne, herunder modparters advokater eller andre, der har direkte eller indirekte forbindelse til sagen, og hvor det for vores behandling af sagen, er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at videregive personoplysninger. 

Endvidere videregiver vi personoplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis ved registrering af adkomst til ejendomme, registrering af selskabsforhold (tegningsregel, ejerforhold mv.), forespørgsler til kommuner, domstole eller andre offentlige myndigheder mv.

 

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  • Fysiske sagsakter: Fysiske sagsakter opbevares på den relevante sag i sagsfolderen. Den relevante sag skal som hovedregel opbevares i et aflåst skab, såfremt der ikke foretages sagsbehandling, af den aktuelle sag. Når sagen arkiveres, vil al fysisk materiale destrueres, således at det alene er digitale sagsakter, som opbevares jf. nedenfor.
  • Digitale sagsakter: Digitale sagsakter opbevares og håndteres i vores advokatsystem, der alene kan tilgås via vores IT-system, af de oprettede brugere, ved brug af passende sikkerhedsforanstaltninger.
  • Interne retningslinjer: Personoplysninger må alene behandles, såfremt det sker som led i behandling af en sag eller behandling på anden måde er nødvendig eller hensigtsmæssig for vores løsning af en konkret advokatrådgivningsopgave.
 
 

INFORMATION OM SLETNING

Valcelli Law, sletter personoplysninger på følgende tidspunkter:

Oplysninger indhentet i forbindelse med iagttagelse af regler om hvidvaskforanstaltninger, opbevares på en periode, på 5 år, fra arkivering af en sag.

Sagsakter og sager – omfattende både fysiske og digitale sager – og dermed også personoplysninger slettes/destrueres senest 60 måneder (5 år) efter afslutning af den sag, der var under behandling.

Valcelli Law forbeholder sig uagtet ovenstående, retten til, at opbevare sagsakter og sager, herunder også personoplysninger, i op til 10 år efter arkivering af en sag og dette under hensyn til den absolutte frist for rådgiveransvar, som løber i 10 år.

 

DINE RETTIGHEDER

Som registreret person, har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlig, er forpligtet til at oplyse dig om:

  • Du kan altid kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få korrigeret dine oplysninger, såfremt disse ikke er korrekt registreret.
  • Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.
 
 

KONTAKT

Dataansvarlig er Valcelli Law ApS, CVR-nr. 43704869, Axeltorv 6, 2. sal, 1609 København V

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os:

Valcelli Law ApS
Att.: Oliver Valcelli
Axeltorv 6, 2. sal
1609 København V
Telefon: +45 2532 8507
E-mail: law@valcelli.dk

 

KLAGE

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til law@valcelli.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af dine personoplysninger. Vi henviser i denne forbindelse til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

E-mail: law@valcelli.dk

Mobil: +45 2532 8507

Copyright © 2022 | Valcelli Law

da_DKDanish